תנאי שימוש בפלטפורמות

בס"ד

תנאי שימוש FundBase ו-GetGrants

השימוש בפלטפורמה כהגדרתה בתנאי שימוש אלה כפופה לאמור בהם ומהווה הסכמה לכל האמור בהם, ובהתאם לכך תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בין ההמנוי וכל משתמש, ביחד ולחוד, ובין החברה.

אין בתנאי שימוש אלה לגרוע מהאמור בתקנון נפרד של כל תוספת אפליקטיבית לפלטפורמה, ואין באמור בכל תקנון כזה לגרוע מתנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים בצורה שווה לנשים וגברים כאחד.

 

מעודכנים 25/08/19

הגדרות

כללי

השימוש בפלטפורמה

קניין רוחני ופרסום

אחריות

שיפוי ופיצוי

סמכות שיפוט וברירת הדין

פניה לחברה

1.        הגדרות

1.1           "החברה" או "אטלס": אטלס ניהול השקעות חברתיות בע"מ, ח"פ 5155487098, מרח' הדקל 6 באר שבע.

1.2           "מקורות מימון": בין היתר קרנות פילנטרופיות, גופים עסקיים ועוד.

1.3           "הפלטפורמה": לפי העניין, FundBase- בסיס הנתונים והכלים האינטרנטיים שפיתחה אטלס, המאפשרים גישה מקוונת לעשרות אלפי מקורות מימון, ומאפשרים לכל גייס משאבים של מנוי לאתר את מקורות המימון המתאימים ביותר לארגון תוך חיסכון זמן וייעול תהליך גיוס המשאבים לארגון ועוד; או GetGrants - מגוון הכלים האינטרנטיים שפיתחה אטלס לשימוש רשויות מקומיות לאיתור קולות קוראים רלוונטיים על פי קריטריונים מותאמים, איתור מענקים מקרנות פילנטרופיות, ניהול פרויקטים ותהליכים של גיוס משאבים, טיפול בתב"רים ועוד.

1.4           "תאגיד כשיר": (1) לגבי פלטפורמת FundBase: עמותה רשומה כדין או חברה לתועלת הציבור רשומה כדין בלבד, שעיסוקן אינו גיוס משאבים ו/או סיוע בגיוס משאבים לאחרים (2) לגבי פלטפורמת GetGrants: רשות מקומית או תאגיד עירוני רשום כדין.

1.5           "לקוח": (1) כל תאגיד כשיר (2) כל מי שאינו בגדר תאגיד כשיר ובלבד שהוא מסר על כך לחברה והחברה אישרה לו מראש ובכתב לרכוש מנוי לפלטפורמה ו/או לעשות בה שימוש זמני בהיותו תאגיד בלתי כשיר.

1.6           "מנוי": לקוח שקיבל זכות שימוש בפלטפורמה מהחברה בהתאם לתנאים המסחריים שסוכמו עמו למשך תקופת המנוי, שעל פי רישומי החברה היא בתוקף.

1.7           "משתמש": בעל הרשאת גישה לפלטפורמה מטעם מנוי, לרבות המנוי עצמו, בין שהוא מוגדר כמשתמש ראשי ובין שהוא מוגדר כמשתמש משנה, ובלבד שמדובר במי ששייך ארגונית למנוי ואינו שייך לארגון אחר ו/או נותן שירותים למנוי ו/או צד ג' אחר כלשהו.

1.8           "פרטי מנוי": שם ומספר מזהה של המנוי, כתובתו ופרטי ההתקשרות איתו לרבות דואר אלקטרוני, טלפון ופקס, פרטי אמצעי תשלום ומידע נוסף שמסר המנוי לחברה מיוזמתו ו/או על פי דרישתה;

1.9           "פרטי משתמש": שם משתמש וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש כפי שהוגדר על ידי המנוי או החברה וכל מידע אחר הדרוש לשם כניסה ו/או שימוש בפלטפורמה.

1.10        "חסימה": חסימת גישה לפלטפורמה לגורם כלשהו על ידי החברה, לרבות למנוי ולכל המשתמשים מטעמו ו/או לחלק מהם, לפי שיקול דעתה של החברה ובהתאם לנסיבות המקרה.

1.11        "תקופת המנוי": תקופה של 12 חודשים קלנדריים או תקופה אחרת אם הוגדרה במפורש ובכתב על ידי אטלס.

2.        כללי

2.1           מטרתם של תנאי שימוש אלה היא להסדיר את אופן השימוש בפלטפורמה ואת החובות והזכויות לשם שימוש בה ו/או הנובעות משימוש בה ו/או לשימוש בשירותים הניתנים באמצעותה.

2.2           בהתאם לכך השימוש בפלטפורמה כפוף לתנאי שימוש אלה וזמין אך ורק למשתמשים שהסכימו לתנאי השימוש. שימו לב - עצם השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה.

2.3           החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין החל. שינויים כאמור יכנסו לתוקף מיום זמינותם בפלטפורמה, ללא מתן הודעה מוקדמת. לגבי שינויים בתנאי השימוש אשר החברה סבורה כי הם מהותיים, תימסר הודעה על כניסתם לתוקף למשתמשים באמצעות הפלטפורמה או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לפי פרטי המשתמש ו/או באמצעים אחרים, הכל לפי שיקול דעתה של החברה. ההודעה כאמור על שינוי תנאי השימוש תכלול פירוט תמציתי של השינויים. שימוש בפלטפורמה על ידי מנוי/משתמש לאחר עריכת שינויים כאמור בתנאי השימוש יהוו הסכמה וקבלה גם של תנאי השימוש החדשים.

3.        השימוש בפלטפורמה

3.1           השימוש בפלטפורמה מוגבל ללקוחות שהם מנויים ולמשתמשים כהגדרתם בתנאי שימוש אלה, וכן לכל מי שניתנה לו על ידי החברה בכתב הרשאת גישה זמנית לפלטפורמה, ככל שניתנה ולתקופת הזמן שניתנה בלבד. כל מי שאינו בגדר אלה אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בפלטפורמה גם אם קיבל פרטי משתמש ממנוי/ממשתמש, והחברה רשאית לבצע חסימה, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד אחר שיעמוד לרשותה על פי כל דין.

3.2           מי שאינו תאגיד כשיר כהגדרתו בתנאי שימוש אלה חייב למסור לחברה מראש עובדה זו ולקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש לעשיית שימוש בפלטפורמה אף שאינו תאגיד כשיר. היה ויתברר לחברה כי מנוי אינו תאגיד כשיר ולא נהג כאמור בסעיף זה, תהיה החברה רשאית לבצע חסימה וזאת מבלי לגרוע בכל סעד אחר שיעמוד לרשותה על פי כל דין.

3.3           השימוש בפלטפורמה מוגבל למטרת גיוס משאבים למנוי והוא אסור לכל מטרה מסחרית אחרת, כגון יצירת מאגר אלקטרוני, מודפס או אחר, מתן שירותי גיוס משאבים לאחרים, מתן שירותי מידע לאחרים וכיוצא באלה. כמו כן, המשתמש בפלטפורמה אינו רשאי להפיץ את המידע המופיע בו לאחרים מחוץ למנוי.

3.4           מספר המשתמשים הכלולים במנוי, היכולים לעשות שימוש בו-זמני בפלטפורמה ומספר נקודות הקצה היכולות להתחבר לפלטפורמה, מוגדרות בתנאי ההתקשרות בין הלקוח לחברה ואין לחרוג מהם ו/או לנקוט באמצעי כלשהו על מנת לחרוג מהם או לעקוף אותם.

3.5           מנוי ו/או משתמש וכל מי מטעמם לא יאפשרו שימוש בפרטי משתמש ולא ימסרו פרטי משתמש למי שאינו שייך ארגונית למנוי, למי שנותן למנוי שירותים, ולארגון או צד ג' כלשהו אחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מנוי לא יפתח בעצמו ולא יבקש מהחברה לפתוח משתמש למי שאינו שייך לו ארגונית, למי שנותן לו שירותים, ולצד ג' כלשהו אחר. במקרה שיתברר שמנוי/משתמש עשה מי מאלה כמפורט בסעיף זה, תהיה החברה רשאית לבצע חסימה וזאת מבלי לגרוע בכל סעד אחר שיעמוד לרשותה.

3.6           אין לעשות שימוש בפרטי משתמש של אחרים לשם התחברות לפלטפורמה, אלא אם מדובר בפרטי משתמש תחת אותו מנוי ובהתאם להרשאות הפנימיות של המנוי. בכל מקרה אין לאפשר לצד ג' כלשהו לעשות שימוש בפרטי משתמש לשם התחברות לפלטפורמה. החברה שומרת על זכותה לעשות שימוש באמצעי זיהוי שונים של המשתמשים המתחברים לפלטפורמה, לרבות כתובות IP, והיא שומרת על זכותה לבצע חסימה במקרה של חשד לעשיית שימוש בפרטי משתמש בניגוד להוראות תנאי שימוש אלה.

3.7           לקוח שתקופת המנוי שלו הסתיימה וכן המשתמשים מטעמו לא יוכל להמשיך להשתמש בפלטפורמה, והחברה רשאית לבצע חסימה עד לחידוש תקופת המנוי על ידי הלקוח. לקוח שתקופת המנוי שלו הסתיימה וכל מי מטעמו, לא ינסה לעשות שימוש כלשהו בפלטפורמה, לא יעשה פעולה כלשהי לעקיפת חסימה ולא יעשה שימוש בפרטי מנוי/משתמש אחר לשם שימוש בפלטפורמה, והכל בין במישרין ובין בעקיפין.

3.8           אטלס שמחה לקבל משוב מלקוחותיה ותשמח לקבל כל הצעה שיש בה לשפר את הפלטפורמה ואת חווית המשתמש. יחד עם זאת חשוב להדגיש, כי השימוש בפלטפורמה הוא כפי שהיא (AS IS) וכפי שתעודכן מעת לעת על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.9           מנוי/משתמש אינו רשאי לנסות לעשות פעולה כלשהי על מנת חשוף את קוד המקור שלה ו/או לשנות את קוד המקור שלה ו/או לבצע הנדסה לאחור (Reverse Engineering) של הפלטפורמה או כל חלק ממנה ו/או לבצע כל פעולה אחרת שאינה שימוש בפלטפורמה כפי שהיא, לרבות הפרעה למשתמשים אחרים.

3.10        אין להעתיק את המידע הקיים בפלטפורמה ו/או להפיץ אותו בדרך כלשהי למטרה כלשהי, בלא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה.

3.11        השימוש בפלטפורמה נועד למטרות חוקיות בלבד ואין לעשות בה שימוש כלשהו למטרה שהיא בלתי חוקית על פי כל דין.

3.12        כלל המידע המוזן לפלטפורמה על ידי משתמשים נשמר בפלטפורמה למשך זמן שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובמקרה של חידוש תקופת מנוי יהיה זמין להמשך שימוש על ידי המנוי.

3.13        זכויות מסחריות של מנוי בגין הפסקת שימוש בפלטפורמה ביוזמת המנוי בטרם פג המנוי, חסימה בנסיבות המפורטות בתנאי שימוש אלה ואי זמינות או הפסקת מתן השירותים באמצעות הפלטפורמה, כפופות לתנאים המסחריים שפורטו בהצעה או בהזמנה, כפי שאושרה על ידי הלקוח ולתנאים המסחריים הכלליים המפורטים בתנאי שימוש אלה.

3.14        אטלס שמה דגש ומשקיעה משאבים באמצעות צוות המידענות של החברה, כדי לוודא שהמידע בפלטפורמה נכון, מדויק, עדכני ומלא, על מנת לספק שירות מיטבי למנויים ולמשתמשים. יחד עם זאת, בשל שינויים שאינם תלויים בחברה, אטלס אינה מתחייבת לכך שהמידע יהיה מעודכן במועד השימוש אלא במועד שמפורט בפלטפורמה. אטלס מעודדת את המשתמשים לעדכן אותה על מידע לא מעודכן/חדש, ולפי שיקול דעתה ובהתאם לתכניות שבתוקף באותה עת, ככל שיהיו כאלה, אף עשויה (אך לא חייבת) לתגמל משתמשים שיסייעו לה לשמור על מידע מעודכן ונכון בפלטפורמה. אין בקבלת עדכון כאמור ממשתמש להקנות לו זכויות כלשהן בפלטפורמה וכל הזכויות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה ובמידע שיימסר שייכות באופן בלעדי לחברה.

3.15        אטלס אינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים בפלטפורמה, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר לאתרים אלו.

3.16        החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה הפלטפורמה, המראה שלה, תכניה, היקפה וזמינותם של השירותים המוצעים בה וכל היבט אחר הכרוך בה ובתפעולה, בלא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.17        החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש בפלטפורמה, לרבות לכך שבעזרת הפלטפורמה יגויסו משאבים כלשהם, ייווצרו קשרים כלשהם או תושג תוצאה כלשהי. כל התקשרות עם גורמים המופיעים בפלטפורמה ו/או עם גורמים אחרים כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה, היא באחריותו המלאה של המנוי/המשתמש ולחברה לא תהיה כל אחריות בגינן. החברה אינה ממליצה על התקשרות כלשהי או על גורם כלשהו המופיע בפלטפורמה ואינה נותנת חוות דעת על כדאיות ההתקשרות עם גורמים כאמור, אופן פעילותם, אמינותם או כל פרט אחר לגביהם. השימוש בשירותים המוצעים בפלטפורמה ותוצאותיהם הם באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.

3.18        החברה רשאית לבצע חסימה למנוי/משתמש שהפר תנאי שימוש אלה. הודעה על חסימה תימסר למנוי/משתמש בהודעת דואר אלקטרוני לפי פרטי המנוי/המשתמש.

4.        תנאים מסחריים כלליים

4.1           ככל שיש סתירה בין האמור להלן לבין הצעת המחיר/הזמנה שאישר הלקוח או מי מטעמו, יחול האמור בהצעת המחיר/ההזמנה.

4.2           התשלום בגין השימוש בפלטפורמה יעשה מראש לתקופת המנוי בשלמותה.

4.3           למען הסר ספק יובהר כי התשלום לחברה מהווה תשלום בגין ההרשאה להיכנס לפלטפרומה ולעשות בה שימוש בהתאם לתנאי שימוש אלה, ואינו מקנה למנוי ולמשתמשים זכויות נוספות כלשהן בפלטפורמה ובתכנים המופיעים בה.

4.4           אי שימוש בפלטפורמה בפועל במהלך תקופת המנוי או כל חלק ממנה לא יקנה זכות לקבלת החזר כספי.

4.5           לחברה שמורה הזכות לבטל מנוי בכל עת וללא צורך לנמק. במקרה של ביטול כאמור שלא בשל הפרת תנאי השימוש ולא בשל מעשה/מחדל של הלקוח או משתמש המפר הוראות כל דין, יוחזר למנוי חלק יחסי של התשלום בגין תקופת המנוי.

5.        קניין רוחני ופרסום

5.1           כל זכויות הקניין הרוחני, מכל סוג שהוא, בין שהן רשומות ובין שלא, בפלטפורמה ובתכנים שבה (ככל שהתכנים אינם מידע שהוא נחלת הכלל), ובכל חלק מהפלטפורמה (לרבות עיצובה והאלמנטים הגרפיים בה, ממשק המשתמש, הכלים שבה וכיוצא באלה), הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם. השימוש בפלטפורמה אינו מקנה למשתמש ו/או למנוי חלק כלשהו בזכויות הללו ו/או זכות אחרת בפלטפורמה ו/או בכל חלק ממנה, וכל הזכויות הללו תישארנה בבעלות מלאה של בעליהן בלבד.

5.2           אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה בפלטפורמה כמקנים רישיון או זכות מכל סוג שהוא בקניין הרוחני של החברה ו/או הצדדים השלישיים. המנוי והמשתמש מוותרים בזאת על כל זכות וכל טענה לקניין רוחני בפלטפורמה ו/או בכל חלק ממנה, לרבות כל זכות כלכלית וכל זכות מוסרית. מבלי לגרוע באמור לעיל, המנוי והמשתמש ממחים בזאת באופן בלתי חוזר כל זכות כאמור לחברה, ללא תמורה, בלא מגבלת זמן ובלא מגבלה אחרת כלשהי.

5.3           חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, מסירה לצד שלישי של הפלטפורמה ו/או המידע בפלטפורמה, בחלקם או במלואם, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. למען הסר ספק יובהר כי, זכויות היוצרים ברעיון העומד בייסוד הפלטפורמה, עיצובה, סימניה המסחריים וכן בכל פעולה אחרת בפלטפורמה הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה בלבד.

5.4           למנוי זכות שימוש אישי הוגן, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה.

6.        אחריות

6.1           החברה לא תישא באחריות כלשהי ביחס למידע בפלטפורמה, לרבות בקשר לתוכנו, מהימנותו, דיוקו, אמינותו וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למנוי/משתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע בפלטפורמה.

6.2           החברה אינה מתחייבת כלל כי הפלטפורמה והשימוש בה, עונים או יענו על צורך כלשהו של המנוי, והיא לא תישא באחריות להתאמת המידע לצרכי המנוי.

6.3           השימוש במידע המצוי בפלטפורמה אינו מהווה תחליף לקבל יעוץ ו/או הכשרה מקצועית בתחום גיוס המשאבים או אחר, והסתמכות על האמור בה היא באחריות המנוי בלבד.

6.4           במידה ויש סתירה בין המידע המצוי בפלטפורמה ובין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע, ועליו יש להסתמך.

6.5           החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעילות שתיעשה על ידי משתמשים בפלטפורמה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

6.6           החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את הפלטפורמה בצורה תקינה וללא תקלות או הפרעות. יחד עם זאת, לא תהיה שום זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי החברה או מי מטעמה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן הפלטפורמה. אין באמור לעיל לגרוע מזכותו של מנוי לקבל זיכוי בגין חלק יחסי של התשלום ששילם לחברה בעבור המנוי, בגין תקופה רציפה העולה על 7 ימי עסקים בהם הפלטפורמה לא תהיה זמינה מטעמים התלויים בחברה בלבד, והכל גם בכפוף לתנאים המסחריים שפורטו בהזמנה, כפי שאושרה על ידי המנוי.

6.7           מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה, (ו/או כל מי שקיבל היתר מפורש ממנה), רשאים לפרסם באמצעות הפלטפורמה מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת ייעודיים לכך. האחריות על המודעות המתפרסמות ועל תוכנן היא על המפרסמים בלבד, ולחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות והאחריות על התעניינות ו/או רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש בלבד.

7.        שיפוי ופיצוי

7.1           המנוי/משתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בקשר לפלטפורמה ע"י המנוי/המשתמש שהיא בניגוד לכל דין.

8.        סמכות שיפוט וברירת הדין

8.1           סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם הפלטפורמה ו/או תנאי שימוש אלה, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, ישראל בלבד ולא תהיה כל סמכות מקומית כאמור לבית משפט אחר. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם הפלטפורמה הוא הדין הישראלי בלבד.

9.        פניה לחברה

9.1           בכל שאלה בקשר לתנאי שימוש אלה ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני בכתובת: info@atlas.co.il

###