תקנון "משתפים ומרוויחים"

מעודכן 16/09/19

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס בצורה שווה לנשים וגברים כאחד.

השתתפות בתכנית כהגדרתה להלן כפופה לכל תנאי תקנון זה ותהווה הסכמה לכל האמור בו, ובהתאם לכך תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין המנוי והמשתמש ביחד ולחוד ובין החברה.

1. הגדרות

1.1 "החברה" או "אטלס": אטלס ניהול השקעות חברתיות בע"מ, ח"פ 5155487098, מרח' דקל 6 באר שבע.

1.2 "מקורות מימון": קרנות, עסקים, קולות קוראים ממשלתיים (בלבד) והקדשות.

1.3 "הפלטפורמה": FundBase – בסיס הנתונים והכלים האינטרנטיים שפיתחה אטלס, המאפשרים גישה מקוונת לעשרות אלפי מקורות מימון, ומאפשרים לכל גייס משאבים של מנוי לאתר את מקורות המימון המתאימים ביותר לארגון תוך חיסכון זמן וייעול תהליך גיוס המשאבים לארגון.

1.4 "התכנית": תכנית "משתתפים ומרוויחים" שתקנון זה מסדיר, ואשר מהווה תוספת פונקציונלית לפלטפורמה. התכנית תחול על מידע לשיתוף כהגדרתו להלן אשר נמסר לחברה החל מהמועד הקובע בלבד.

1.5 "המועד הקובע": ה-01/06/2019.

1.6 "מידע לשיתוף": (1) מידע שגוי שנמצא בפלטפורמה, ו/או (2) מידע עדכני/נוסף על מקורות מימון, ו/או (3) תיאור של הצלחה בגיוס משאבים תוך שימוש בפלטפורמה וכתוצאה מהשימוש בה ובלבד שמדובר בגיוס שחל במועד הקובע או לאחר מכן ושנמסר לחברה תיאור מפורט, לרבות שם מקור המימון, הסכום שגויס ומועד הגיוס. 

1.7 "מנוי": לקוח של החברה אשר יש לו מנוי תקף לפלטפורמה.

1.8 "משתמש": בעל הרשאת גישה לפלטפורמה מטעם מנוי, בין שהוא מוגדר כמשתמש ראשי ובין שהוא מוגדר כמשתמש משנה.

1.9 "פרטי משתמש": שם משתמש וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש כפי שהוגדר על ידי המנוי או החברה. למען הסר ספק יודגש כי משתמשים שונים בעלי אותה כתובת דואר אלקטרוני יחשבו לעניין התכנית כמשתמשים שונים, ועל המנוי חלה החובה להסדיר את חלוקת ההטבות בין המשתמשים השונים מטעמו.

1.10 "Atlas Coins": נקודות שתיצברנה לזכות משתמש בגין מידע לשיתוף שהעביר לחברה ואשר החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי קבעה את זכאות המשתמש לצבירתן. למען הסר ספק יודגש, כי לא מדובר במטבע לרבות מטבע וירטואלי, אלא בנקודות בתכנית.

1.11 "הטבה": תשורה שיכול משתמש לקבל מאטלס תמורת מימוש Atlas Coins שנצברו לזכותו בהתאם למפורט בדף ההטבות של התכנית בפלטפורמה.

2. מטרת התכנית

2.1 אטלס שמה דגש ומשקיעה משאבים באמצעות צוות המידענות של החברה, כדי לוודא שהמידע בפלטפורמה נכון, מדויק, עדכני ומלא, על מנת לספק שירות מיטבי למנויים ולמשתמשים.

2.2 מטרת התכנית היא להוסיף נדבך נוסף, אשר יאפשר גם הוא לשפר ולטייב את המידע המצוי בפלטפורמה, ע"י קבלת מידע לשיתוף מהמשתמשים לחברה, תוך הענקת הטבות למשתמשים אשר יחלקו עם אטלס מידע לשיתוף.

2.3 אטלס מוקירה את משתמשי הפלטפורמה ואת המשוב מהם, ומעוניינת לעודד העברת מידע לשיתוף, שיתרום הן לשיפור ועדכון המידע בפלטפורמה והן לקהילת המשתמשים שלה וליכולת של קהילה זו לגייס משאבים בצורה יעילה ומהירה יותר.

3. צבירת Atlas Coins

3.1 מידע לשיתוף שיעביר משתמש לאטלס ייבדק על ידי החברה. אטלס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע אם קיימת זכאות לצבירת Atlas Coins בגינו ומהו מספרם של ה- Atlas Coins שיצברו בגינו.

3.2 רק מידע לשיתוף העונה על הגדרתו כאמור בתכנית זו ואשר אטלס סבורה לפי שיקול דעתה הבלעדי שיש לו תרומה לקהילת המשתמשים יביא לצבירת Atlas Coins למשתמש שמסר אותו לחברה.

3.3 הודעה בהתאם תימסר למשתמש, לפי פרטי המשתמש, בהקדם האפשרי לאחר קבלת המידע לשיתוף, אך אטלס אינה מחויבת למסור את ההודעה בפרק זמן מסוים.

3.4 סטאטוס מידע לשיתוף שמסר משתמש יוצג לו בפלטפורמה ו/או יישלח לו לכתובת הדואר האלקטרוני בהתאם לפרטי המשתמש בכל אחד משלושת השלבים הבאים: (1) פניה ממתינה לטיפול (2) פניה בבדיקה (3) פניה סגורה (אושרה או נדחתה). בשלב (3) כאמור לעיל יקבל המשתמש הודעה אודות הזכאות או אי הזכאות לצבירה, ובקיום זכאות גם אודות מספר ה-Atlas Coins שנצברו לזכותו בגין המידע לשיתוף שמסר בפנייתו.

3.5 מספר ה-Atlas Coins הניתנים לצבירה בגין כל מידע לשיתוף שיימסר לחברה הם כמפורט בטבלה הבאה:

מהות המידע לשיתוף
מידע טכני (שגיאות כתיב)
מידע מהותי שגוי
מידע מהותי חדש/עדכני
מידע אודות גיוס מוצלח באמצעות הפלטפורמה​

כמות ה-Atlas Coins
2
5
10
10

3.6 במקרה של מסירת מידע לשיתוף שהוא מידע מהותי שגוי (כגון מספר טלפון של מקור מימון שכבר אינו בשימוש) יחד עם מסירה של מידע מהותי חדש/עדכני (כגון מספר הטלפון החדש והנכון של אותו מקור מימון), תהיה הזכאות לצבירה לפי כמות ה-Atlas Coins של מידע מהותי חדש/עדכני בלבד ללא צירוף Atlas Coins בגין המידע המהותי השגוי.

3.7 מידע לשיתוף, שמסר משתמש לחברה לאחר שמשתמש אחר כבר מסר לחברה את אותו מידע לשיתוף קודם לכן, לא יזכה את המשתמש שמסר את המידע לשיתוף במועד המאוחר מבין השניים בצבירת Atlas Coins, גם אם המידע לשיתוף טרם עודכן בפלטפורמה באותה עת וכל עוד לא עברו 14 ימים מיום מסירת המידע לשיתוף על ידי המשתמש הראשון.

3.8 מידע לשיתוף שמסר משתמש לחברה, לאחר שמשתמש אחר מסר את אותו מידע לשיתוף לחברה קודם לכן ונקבע לגביו על ידי החברה כי הוא אינו מזכה בצבירת Atlas Coins, לא יזכה את אף אחד מהמשתמשים שמסר אותו בצבירת Atlas Coins.

3.9 מידע לשיתוף שלפי שיקול דעת החברה לא יהיה מפורט דיו או מלא, לא יזכה את המשתמש שמסר אותו בזכות לצבירת Atlas Coins. החברה שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למשתמש ולבקש ממנו להשלים את המידע לשיתוף וליצור זכאות לצבירה או להשלים אותו בעצמה, שאז לא תהיה למשתמש זכאות לצבירה בגין המידע לשיתוף החלקי שמסר המשתמש לחברה.

3.10 צבירת ה-Atlas Coins היא אישית למשתמש, לפי פרטי המשתמש ולא ניתן לסכם או לצבור במשותף Atlas Coins של משתמשים שונים של אותו מנוי (גם אם כתובת הדואר האלקטרוני שלהם זהה) ו/או של מנויים שונים.

3.11 החברה תהא רשאית להוסיף Atlas Coins למשתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. מימוש Atlas Coins

4.1 משתמש אשר צבר כמות של Atlas Coins המאפשרת בחירת הטבה בדף ההטבות של התכנית בפלטפורמה, בהתאם לכמות ה-Atlas Coins הדרושה לשם קבלת כל הטבה, רשאי לבחור לממש Atlas Coins מתוך הצבירה שלו תמורת קבלת ההטבה והפחתת היתרה הצבורה שלו בהתאם לכמות ה-Atlas Coins הדרושה לשם מימוש אותה הטבה.

4.2 לא ניתן לממש הטבה אם אין למשתמש כמות Atlas Coins השווה או גדולה מהכמות הדרושה לשם מימוש אותה הטבה.

4.3 החברה רשאית לדחות בקשה למימוש הטבה על ידי משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי. משתמש המבקש לממש הטבה יקבל הודעה מהחברה על קבלת הבקשה (שאז יימסר גם מידע כיצד לממש את ההטבה) או על דחיית הבקשה. במקרה של דחייה לא תהיה הפחתה של Atlas Coins מהצבירה של המשתמש והיה ותהיה הפחתה והבקשה נדחתה, כמות ה-Atlas Coins שהופחתה תוחזר לצבירה של המשתמש.

4.4 החברה שומרת על זכותה לשנות את ההטבות בדף ההטבות בפלטפורמה ואת כמות ה-Atlas Coins לשם מימוש ההטבות, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך במסירת הודעה למנויים ולמשתמשים.

4.5 מעבר ל-Atlas Coins שיוענקו למשתמש לפי תכנית זו, לא יהיו המנוי והמשתמש זכאים להטבה כלשהי נוספת ו/או לתמורה כלשהי בגין העברת המידע לשיתוף ובגין השימוש בו על ידי החברה, והם מוותרים בזאת על כל טענה בעניין.

5. קניין רוחני ופרסום

5.1 כל זכויות הקניין הרוחני, מכל סוג שהוא, בפלטפורמה, בתכנית, ובתכנים המועברים באמצעותם הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם. השימוש בפלטפורמה ו/או ההשתתפות בתכנית אינה מעניקה למשתמש ו/או למנוי כל חלק בזכויות הללו, והן תישארנה בבעלות מלאה של בעליהן.

5.2 המנוי והמשתמש מוותרים בזאת על כל זכות וכל טענה לקניין רוחני במידע לשיתוף, לרבות כל זכות כלכלית וכל זכות מוסרית. מבלי לגרוע באמור לעיל, המנוי והמשתמש ממחים בזאת באופן בלתי חוזר כל זכות כאמור לאטלס, ללא תמורה, בלא מגבלת זמן ובלא מגבלה אחרת כלשהי.

5.3 מבלי לגרוע באמור לעיל, המנוי והמשתמש מקנים בזאת לאטלס, בלא תמורה ובלא מגבלה כלשהי, רשות ורישיון בלתי חוזרים לעשות שימוש במידע לשיתוף לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות לפרסם את המידע לשיתוף וכן את המנוי שהמשתמש שלו מסר את המידע לשיתוף, בפלטפורמה, באתר האינטרנט של החברה, בחומר שיווקי של החברה, בחומר לימודי של החברה, בכל מדיה אחרת וכיוצא באלה.

6. כללים נוספים בתכנית

6.1 אם קיימים למנוי מספר משתמשים שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם זהה בפרטי המשתמש, הרי שכל ההודעות במסגרת התכנית ישלחו לאותה כתובת אימייל, והמנוי והמשתמש מוותרים מראש על כל טענה בעניין.

6.2 סחר ב-Atlas Coins ו/או בהטבות אסור בהחלט.
6.3 שימוש בבוטים מכל סוג שהוא בפלטפורמה עצמה לשם צבירת Atlas Coins ולשם מימושם ו/או לשם השתתפות בתכנית או שימוש כלשהו בפלטפורמה, אסורים בהחלט.

6.4 אין לעשות שימוש במסגרת התכנית ו/או בפלטפורמה בפרטי משתמש של משתמש אחר בלא הרשאתו ו/או בלא הרשאה מהמנוי.

6.5 החברה שומרת על זכותה לחסום את הגישה של משתמש ו/או של כל המשתמשים של מנוי לתכנית במקרה של הפרת הוראה מתקנון זה על ידי משתמש באותו מנוי.

6.6 החברה שומרת על זכותה לשנות את התכנית ותקנון זה בכל עת ומכל סיבה שהיא. הודעה על שינויים מהותיים בתקנון תימסר למשתמשים. שינויים יהיו בתוקף מיום עדכונם ואילך. המשך השתתפות בתכנית ו/או שימוש בפלטפורמה לאחר עריכת שינויים בתקנון זה יהוו הסכמה וקבלת תנאי התקנון החדשים מצד המנוי והמשתמש.

6.7 החברה שומרת על זכותה לסיים את התכנית בכל עת ומכל סיבה שהיא, תוך שהיא תאפשר למשתמשים שצברו Atlas Coins בכמות מספקת לקבלת הטבה לממש את זכותם לקבלתה בתוך פרק זמן שתיקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי צבירת די Atlas Coins לשם מימוש הטבה ו/או אי יכולתו של משתמש לממש הטבה בטרם סיום התכנית.

6.8 ההשתתפות היא בתכנית כמות שהיא (As Is) ולא תהיה למנוי ו/או למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין כללי השימוש בתכנית ו/או בגין שיקול הדעת של החברה על פי התכנית.

6.9 החברה לא תישאר בכל אחריות לפי תקנון זה ו/או התכנית ו/או על כל דין, לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש, מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו למנוי ו/או למשתמש, במישרין או בעקיפין, עקב שימוש בפלטפורמה ו/או השתתפות בתכנית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם החברה תימצא אחראית כלפי המנוי ו/או המשתמש, אחריותה של החברה לא תעלה, בכל מצב, על סכום של 500 ₪.

6.10 סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם התכנית ו/או הפלטפורמה ו/או תנאי תקנון זה, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, ישראל בלבד ולא תהיה כל סמכות מקומית כאמור לבית משפט אחר. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם התכנית ו/או הפלטפורמה ו/או תקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

6.11 בכל שאלה ואו בקשה בקשר אם עם התכנית ותקנון זה ניתן לפנות בכתב בדואר אלקטרוני בכתובת: info@atlas.co.il

 

###