הצהרת פרטיות ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אטלס ניהול השקעות חברתיות בע"מ (להלן: "החברה"), אשר פותח ומופעל על ידי החברה. אתר זה משמש כמדריך מקוון של ארגונים פילנתרופיים בישראל ובעולם ונועד לסייע למלכ"רים בישראל לנווט בסבך הפעילות הפילנתרופית העולמית ולגייס תרומות לארגוניהם.

מובהר כי מסמך מדיניות הפרטיות של החברה באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 1.  מבוא
 • 1.1 הנך מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה בעניין הנושאים המפורטים בו, והנך מסכים לקבל ולנהוג לפי התקנון על כל תנאיו, זאת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. באשרך את תקנון האתר ו/או בכניסה לאתר ועשיית שימוש בו הנך מסכים באופן מלא ומוחלט לתנאי התקנון לרבות תנאי מדיניות הפרטיות.
 • 1.2 החברה זכאית לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תפרסם הודעה באתר על עריכת השינויים כאמור. אם המשכת להשתמש באתר לאחר פרסום השינויים לתקנון, אזי יראו אותך כמסכים לשינויים כאמור והוראות סעיף ‏1.1 לעיל יחולו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק או לשנות את הפעילות המתבצעת באתר כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, וזאת מבלי שתהיה לך כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 • 1.3 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות התקנון.

   2.   הגדרות

 • 2.1 "אתר" או "אתר האינטרנט": אתר האינטרנט, המצוי בבעלות מלאה של החברה, בכתובת www.foundationatlas.com ו/או כל אתר אחר המצוי תחת שם מתחם שנרכש על ידי החברה בו מתקיימת פעילות הקשורה לפלטפורמה, ככל שאין בו תקנון ספציפי.
 • 2.2 "הפלטפורמה":  מדריך מקוון של ארגונים פילנתרופיים בישראל ובעולם המנוהל על ידי החברה באמצעות האתר.
 • 2.3 "השירות הבסיסי": שירות שמוצע על ידי החברה באמצעות האתר אשר במסגרתו מאפשרת החברה למשתמשים גישה לפלטפורמה וכן גלישה בתכנים המופיעים בה, והכל כמפורט באתר.
 • 2.4 "שירות הפרימיום": שירות שמוצע על ידי החברה באמצעות האתר אשר במסגרתו מסייעת החברה למשתמש לפנות לגופים פילנתרופיים לשם גיוס תרומות, זאת בהתאם לחבילות הפרימיום המוצעות למשתמשים כפי שאלו מתפרסמות באתר מעת לעת ("חבילות הפרימיום").
 • 2.5 "השירותים המוצעים": השירות הבסיסי ו/או שירות הפרמיום.
 • 2.6 "תשלום הבסיס": תשלום חודשי שעל המשתמש לשלם לחברה בתמורה לשירות הבסיסי, וזאת בסכום המפורסם באתר כפי שיהיה מעת לעת.
 • 2.7 "תשלום פרמיום": תשלום שעל המשתמש לשלם לחברה בתמורה לשירות הפרמיום בהתאם לחבילת הפרמיום הרלוונטית.
 • 2.8 "משתמש":כל אדם הגולש ו/או צופה באתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.
 • 2.9 "תקנון" או "תקנון זה": תקנון זה המסדיר את תנאי השימוש באתר על ידי המשתמשים.

    3.  הרשמה טרם בקשת רכישה

 • 3.1 טרם השימוש בשירות הבסיס ו/או שירות הפרמיום, נדרש כל משתמש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא והקלדת פרטים בסיסיים, על פי שיקול דעתה של החברה, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מין, פרטי כרטיס אשראי באמצעותו יתבצע החיוב בגין השירותים המוצעים, ופרטים נוספים אם וככל שידרשו (להלן: "הרשמה").
 • 3.2 הינך מתחייב להזין אך ורק פרטים נכונים ומדויקים בתהליך ההרשמה ו/או בכל התקשרות אחרת עם החברה לרבות קבלת שירותים כלשהם וכן לעדכן ולהודיע לחברה מייד על כל שינוי בפרטיך ו/או במידע שנמסר על ידך בעת ההרשמה ו/או בכל הזדמנות אחרת. הנך נדרש לאבטח את אמצעי הזיהוי שלך והסיסמא שתונפק לך ע"י המערכת. הנך נושא באחריות הבלעדית לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי והסיסמא שלך על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש, מכל מין וסוג שהוא על ידי כל אדם מלבדך. הינך מתחייב להודיע לחברה מייד על כל שימוש בלתי מורשה באמצעי הזיהוי והסיסמא שלך.
 • 3.3 מובהר בזאת, כי מסירת הנתונים כאמור לעיל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת חלק מן הפרטים המבוקשים יתכן שלא תוכל להשתמש באתר ובשירותים המוצעים בו ולא תהיה לך טענה בשל כך.
 • 3.4 הנך מסכים שהחברה תשלח לך מעת לעת הודעות המכילות מידע הקשור לאתר באמצעות דוא"ל, מסרון או בכל אמצעי אחר באמצעות האתר.
 • 3.5 אתה מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או תעדכן במסגרת האתר, הנו נכון, אמין, מלא ומדויק וכן כי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים כלשהם.
 • 3.6 מובהר כי הגישה לשירותים המוצעים, השימוש בשירותים המוצעים, בתכנים ובמידע הכלולים באתר, נועדו כולם לטובת המשתמש באופן אישי ופרטי בלבד, ואין הם ניתנים למכירה, לשעבוד, לעיקול, למסחר ו/או להעברה  כלשהי או לכל שימוש מסחרי, ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

     4. השירותים המוצעים

 • 4.1 השימוש בשירות הבסיסי ו/או בשירות הפרימיום, לפי העניין, מותנה ברישום על ידי המשתמש לשירות המוצע הרלוונטי בהתאם להוראות המפורטות באתר ובסעיף ‏3.1 לעיל, וכן באישור חברת האשראי של העסקה הרלוונטית. החברה רשאית לקבוע מעת לעת תנאים נוספים לשימוש באתר ו/או בשירות מסוים. תנאים אלו עשויים להשתנות ממשתמש למשתמש ואין הכרח שיחולו על כל המשתמשים באותו אופן.

 • 4.2 תשלומי הבסיס ותשלומי הפרימיום ישולמו באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו מסר המשתמש לחברה במסגרת הרישום לאתר, וזאת כדלקמן:
 • 4.2.1   תשלומי הבסיס – ביום ה-1 בכל חודש קלנדארי יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין תשלום הבסיס החל באותו חודש. כמו כן יישלח למשתמש פירוט בדוא"ל עבור כל חיוב כאמור.
 • 4.2.2  תשלומי הפרמיום – כרטיס האשראי של המשתמש יחוייב מיד עם כל הזמנה של שירות פרמיום בהתאם להוראות באתר. כמו כן יישלח למשתמש פירוט בדוא"ל עבור כל חיוב כאמור.
 • 4.2.3 מובהר בזאת כי מיד לאחר הזמנת המשתמש את השירות המוצע הרלוונטי, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ובכפוף לאישור שיתקבל מטעם חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה למשתמש כי פנייתו הושלמה.
 • 4.2.4 מובהר כי ההרשמה תאפשר גישה למשתמש אחד מכל כתובת אי פי (IP address) ושימוש ע"י מספר משתמשים מאותה כתובת כאמור יהיה כרוך בתוספת מחיר כפי שיעודכן מעת לעת באתר.
 • 4.3 היה ולא עלה בידי החברה לגבות תשלום כלשהו מהתשלומים המגיעים לה מאת המשתמש באמצעות כרטיס האשראי שלו, יפרע המשתמש את חובו לחברה באמצעי תשלום חלופי בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא בכתב לעשות כן. לא עשה כן, תהא מוסמכת החברה לפעול לגביית חוב המשתמש תוך השתת ההוצאות הכרוכות בכך על המשתמש. אין באמור בסעיף זה לעיל על מנת (א) לגרוע מכל זכות ו/או תרופה העומדת לרשות החברה ע"פ דין או הסכם, ו-(ב) להקנות כל זכות למשתמש לבצע תשלום לחברה שלא באמצעות כרטיס האשראי שלו, אלא באישור החברה בלבד.
 1.  כשרות להשתמש באתר
 • 5.1 בכפוף להוראות סעיף 4.1 לעיל ולהוראות סעיף 7 להלן, כל משתמש רשאי להתקשר עם החברה באתר על מנת להזמין שירותים מוצעים, וזאת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש הנו בגיר (מעל גיל 18) והנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל; (ג) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי; (ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 • 5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומסעיף ‏7 להלן, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלהשתמש באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון; (ג) המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון; (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 1.  ביטול בקשת רכישה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן")
 • 6.1 על פי הוראות חוק הגנת הצרכן רשאי צרכן לבטל עסקת מכר מרחוק (כמוגדר בחוק הגנת הצרכן) שעניינה בין היתר הזמנתו של שירות, בהודעה בכתב לחברה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. מוסכם כי במידה ועל פי חוק אין החברה נדרשת לאפשר ביטול עסקה כלשהי לאור טיב השירות שניתן, לא תהיה זכאי לאפשרות ביטול כאמור.
 • הודעה בכתב כאמור לעיל, ניתנת להעברה באופנים הבאים: (א) בדואר, לת.ד. 17276 באר שבע (ב) בדואר אלקטרוני, לכתובת info@atlas.org.il (ג) בפקס, למספר 08-6766557
 • 6.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1 לעיל, החברה ראשית (אולם אינה חייבת) לאפשר לך לבטל בקשת רכישה אשר החברה אינה נדרשת לאפשרה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, תוך חיובך בדמי ביטול בסך 75% מגובה העסקה, או בדמי ביטול אחרים כפי שתיקבע החברה מעת לעת. 

7.   הפסקת הפעילות באתר, שינויים או ביטול מטעם החברה

 • 7.1 בנוסף ומבלי לגרוע מהוראה כלשהי מהוראות תקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או את פעילותו של משתמש כלשהו באתר לרבות על ידי חסימת מספר IP של משתמש ו/או לבטל כל שירות, כמפורט בהוראות תקנון זה, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה על פי שיקול דעתה המלא, לרבות מבלי להגביל, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 • 7.1.1 תקלות טכניות באתר או בשירות כלשהו.
 • 7.1.2 מקרים של כוח עליון ו/או כל מקרה או אירוע אחר שאינם בשליטת החברה.
 • 7.1.3 מקרה בו יש חשש לביצוע פעילות בלתי חוקית באתר ו/או בניגוד לתקנון זה.
 • 7.2 החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, היקפו וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, ולרבות מחיקת כל תוכן המופיע באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות  או לעורר בתחילה אי-נוחות, שיבושים כלשהם וכיוצא באלה. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • 7.2.1 בנוסף לאמור בסעיף ‎3.4 לעיל, החברה מודיעה בזאת למשתמש, כי פרטיו של שנמסרו לחברה במהלך ההרשמה לאתר עשויים לשמש אותה לצורך משלוח דבר פרסומת באמצעים שונים, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, פקסימיליה, דואר, חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב (להלן: "אמצעי הפרסום"), וכי ברישומו באתר מסכים המשתמש לקבלת כל אמצעי הפרסום הללו.
 • 7.2.3 בכלל זאת, ידוע למשתמש והוא נותן את הסכמתו לכך, שהחברה תשלח לו מעת לעת דיוור ו/או פרסום באמצעי הפרסום (להלן: "דיוור ישיר").
 • 7.2.4 ידוע למשתמש, כי הדיוור הישיר עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח החברה, והוא נותן את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר כאמור.
 • 7.2.5 החברה מודיעה בזאת למשתמש, כי הוא רשאי לפנות אליה בכל עת באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת:  ________________ולהודיע לה שהוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.  [אור חובה לכלול מנגנון "הסר" בתוך הדואר האלקטרוני או ה-SMS

 8.    אחריות ושיפוי

 • 8.1 מוסכם כי החברה אינה אחראית לתוצאות השירותים הניתנים באתר ו/או דרכו, לרבות לכך שבעזרת השירות יושגו תרומות כלשהן, ייווצרו קשרים כלשהם או תושג תוצאה אחרת. כל התקשרות עם גורמים המופיעים באתר ו/או עם גורמים אחרים כתוצאה מהשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו או בקשר אליהם הינה באחריותו המלאה של המשתמש ולחברה לא תהיה כל אחריות בגינן. החברה אינה ממליצה על התקשרות כלשהי או על גורם כלשהו המופיע באתר ואינה נותנת חוות דעת על כדאיות ההתקשרות עימו, אופן פעילותו, אמינותו או כל פרט אחר לגביו. השימוש בשירותים המוצעים באתר הם באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.
 • 8.2 החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, ולרבות אך מבלי לגרוע: (1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים מכל סיבה שהיא; (2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר; (3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; (4) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר ו/או השירותים המוצעים, מכל סיבה שהיא; וכן (5) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצא באלה בתוכן..
 • 8.3 במקרה בו על אף האמור לעיל ייקבע כי החברה נושאת באחריות לנזק כלשהו, מוסכם כי אחריותה הכוללת של החברה לנזק כלשהו שייגרם לך תוגבל לנמוך מבין הסכומים הבאים: (1) הסכומים שקיבלה החברה כתשלום עבור השירותים המוצעים באתר במשך 3 החודשים שקדמו לאירוע שבעטיו נגרם הנזק, או (2) 100 ₪.
 • 8.4 המשתמש מתחייב כי יפצה וישפה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה (ביחד: "הוצאות"), לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, (א) מהפרת תנאי השימוש על ידו ו/או מכל מעשה ו/או מחדל שלו בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים, ו/או (ב) מכל חיוב אשר יחול על החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש (1) לחברה אין אחריות לגביו, ו/או (2) המשתמש אחראי לגביו. מוסכם כי סעיף זה בא להוסיף על זכויותיה של החברה ואין בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר בתנאי שימוש אלה ו/או המוענקת לחברה על פי כל דין.
 • 8.5 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהיו נקיים מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהיו זמינים. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה (לרבות תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו).
 • 8.6 החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת שירות כלשהו לא התקבלה או ביצוע פעולה כלשהי באתר לא נקלטה (מכל סיבה שהיא).
 • 8.7 החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר ו/או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • 8.8 החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים (links) כלשהם יובילו את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד. בין היתר, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים כאמור לעיל אשר יחולו על פעילותך בהם.
 • 8.9 החברה עושה כדי יכולתה לשלב מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר, וזאת תוך שילוב אמצעים מקובלים וסבירים בהם נעשה שימוש באתרים דומים לאתר החברה. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ולא תהיה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מחדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. המשתמש מתחייב כי לא ייבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל ו/או לנקוט כל פעולה נוספת שהיא כדי לשבש את תפקודו השוטף של האתר.
 1.  תנאים נוספים
 • 9.1  כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים,  סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 • 9.2  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. החברה תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • 9.3   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור,  לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, ברשימת היחידות, התשריטים, בתרשימים, בתמונות, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף  נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיוצא באלה או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו  החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
 • 9.4 השמות "Foundation Atlas / אטלס הקרנות", סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name)  של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 • 9.5 ככל שיש באתר סימני מסחר תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס לאתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

10.     שונות

 • 10.1 לתמיכה טכנית, הסבר על הפעלת השירות ובירורים כלשהם בנוגע לחשבונך וכן כל פניה או הודעה לחברה ניתן לבצע או בדוא"ל לכתובת info@atlas.org.il או במכתב רשום לכתובת: ת.ד. 17276 באר שבע או בפקס למספר: 08-6766557. פניות החברה אליך בכל הקשור לאתר ולתקנון זה תיעשה באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרת בעת ההרשמה לאתר, או באמצעות האתר או בדואר רשום לכתובתך.
 • 10.2 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • 10.3 על התקנון יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי. בתי המשפט של מחוז תל-אביב – יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה לבינך בקשר לתקנון זה, למסמך מדיניות הפרטיות וכן לכל עניין הנוגע במישרין ו/או בעקיפין לשימושך באתר.
 • 10.4 היה וייקבע כי הוראה כלשהי בתקנון זה בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה (לרבות בהתאם לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982), כי אז לא יהיה בכך כדי להביא לבטלותן של יתר הוראות תקנון זה ו/או כדי להשפיע על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן.
 • 10.5 המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
 • * * * * *

מדיניות פרטיות

אטלס ניהול השקעות חברתיות בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, כהגדרתו בתקנון האתר ופועלת, באיסוף מידע על משתמשי האתר ובשימוש במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו, כפי שתהיה מעת לעת..

הגלישה באתר והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במסמך זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי/הוראה כלשהם במסמך זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתקנון האתר. הוראות מסמך זה משלימות את תקנון האתר, מהוות חלק בלתי נפרד הימנו ויפורשו בצוותא.

 1.       המידע המוזן לאתר ו/או נאסף בקשר אליו

א. כדי להשתמש באתר ולפעול בו, עליך להקליד בשם המשתמש את מספר המכשיר הסלולארי שלך וכן לבחור סיסמה אישית, אשר תלווה אותך בעת השימוש באתר.

ב. חלק מהשירותים באתר עשויים להיות טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כגון שם, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל, פרטי אמצעי תשלום ופרטים אישיים נוספים (להלן: "מידע אישי"). החברה רשאית שלא לאפשר רישום לשירותים מסוימים באתר ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן והחברה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים הנחוץ לשירות אליו נרשמת ובעת רישום לשירות אחר תתבקש למסור מידע אישי נוסף. בנוסף, החברה רשאית לעדכן מעת לעת את סוג הפרטים שיידרשו לשם רישום לשירותים מסוימים.

ג. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף אודותיך מידע. חלק מהמידע הנאסף עשוי לזהות אותך באופן אישי (לדוגמא, שמך, כתובתך וכיו"ב). חלק אחר מהמידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, נאסף אודותיך מידע סטטיסטי מצטבר בקשר עם השימוש שתעשה באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות מבלי להגביל, על הפרסומות אליהן נחשפת באתר, הדפים שבהם צפית, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד.

 1.     שימוש במידע שנאסף

א. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך –

שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך.
שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או SMS אליך (או בכל מדיה אחרת), כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על החברה ובין אם מידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לחברה.
יצירת קשר איתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.
ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית.
משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או מי מטעמה.
תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.
כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר מעת לעת.

ב. קבצי Cookies הינם קבצים קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר.

אתה יכול בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies  על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies  או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. עם זאת, ככל שתעשה כן אזי חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול .

 1.   שליחת מידע ופרסומות

א. החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר").

ב. מידע זה ישלח אליך רק כל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, ובכפוף להוראות הדין.

ג. החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור, ללא הסכמתך. כן עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.

 1.   מסירת מידע אישי לצד שלישי

החברה אינה משתפת מידע אישי (מידע המזהה אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים:

א. קיבלנו את הסכמתך לשתף את פרטיך האישיים עם צדדים שלישיים. לעניין זה, "הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא.

ב. אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך.

ג. יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק (FACEBOOK) ואחרות בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקנים ורכיבים כדוגמת התקני SHARE ו- LIKE. אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלבנטית.

ד. לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

ה. מטעמים משפטיים:

 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסוך את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין החברה.
 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.
 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה.
 • בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.
 • אם הדבר יידרש, לדעת החברה, כדי להגן על זכויותיה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או לאכוף את הוראות מסמך זה ותקנון האתר ו/או לפעול כדי להגן על האינטרסים שkל משתמשי האתר ו/או למנוע שימוש לרעה באתר.

ו. אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתיעזר בחברת תפעול או בחברת נאמנות או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי (להלן: "התאגיד הנוסף") – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד החדש אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 1.    פרסומות של צדדים שלישיים

א. החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.

ב. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון COOKIES ומשבצות "משואות רשת" (WEB BEACONS) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-COOKIES ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 1.    סודיות המידע

א. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.

ב.  החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן PCI‑DSS  – PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARD – תקן שנוסד ע"י חברות האשראי ומגדיר את כללי האבטחה לחברות הגובות תשלום בכרטיסי אשראי. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות מבלי להגביל, כאלה הנובעים מכח עליון או מפעילות של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

ג.  החברה לא תעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצדדי ג' כלשהם, אלא לצורך ביצוע התשלום. למען הסר ספק, החברה לא תעביר בשום מצב את פרטי אמצעי התשלום דרכו חויבת, לרבות פרטי כרטיס אשראי, לצד שקיבל את התשלום, אך עשויה ורשאית להעביר למוכר עמו ביצעת עסקה ולכל אדם אליו ביקשת להעביר כספים את שמך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ושאר פרטי העסקה וכן את 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום.

ד. מעבר לשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זאת, החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע שנאסף אודותיך ללא הרשאתך.

 1.   שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

 1.  יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות ל- info@atlas.org.il.

 1.  משתפים ומרוויחים

לחצו כאן לצפייה בתקנון 'משתפים ומרוויחים'.